4 października 2016 Rafał Kelm

Czy FIZ eliminuje podatek od CFC?

Senior Consultant w Crido Taxand

Jedna z wątpliwości z zakresu przepisów o CFC dotyczy tego, czy podatnik posiadający certyfikaty funduszu inwestującego w spółkę zagraniczną, powinien sprawdzać taką spółkę pod kątem przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej (CFC).

Za zagraniczną spółka kontrolowaną uznaje się m.in. spółkę, w której podatnik posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Z tych względów powstała wątpliwość u podatników posiadających udziały w spółkach zagranicznych za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Nasuwające się pytania dotyczyły tego, czy taki „pośredni” związek podatnika ze spółką zagraniczną może powodować konieczność opodatkowania CFC.

Na wątpliwości podatników odpowiedział Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 września 2016 r. Sprawa dotyczyła interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

We wniosku o interpretację podatnik twierdził, że spełnienia warunku „pośredniego” posiadania nie należy utożsamiać ani z posiadaniem udziałów w kapitale funduszu, ani z posiadaniem udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach funduszu. Jednocześnie, praw głosu na zgromadzeniu inwestorów wynikających z posiadania certyfikatów inwestycyjnych nie należy utożsamiać z posiadaniem praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących funduszu.

Organ nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika stwierdzając, że posiadanie certyfikatów w funduszu inwestującym w spółki cypryjskie jest równoważne z posiadaniem udziału pośredniego w takich spółkach.

Takie podejście potwierdził WSA i zaznaczył, iż wystarczy spełnienie chociażby jednej z trzech przesłanek (kryteriów) – tj. posiadania 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach, żeby mówić o tej spółce zagranicznej w posiadaniu polskiego inwestora. Jeśli podatnik ma mieć większość certyfikatów i większość głosów w organie stanowiącym w funduszu, z kolei fundusz ma większość udziałów w zyskach spółki cypryjskiej i większość w kapitale, należy stwierdzić, że do podatnika będzie należało w sposób pośredni ponad 25% udziałów w spółce oraz w prawie do uczestniczenia w zyskach, a więc dwie z ww. przesłanek wskazanych w przepisie zostały spełnione.

Niezależnie od wniosków płynących z powyższego rozstrzygnięcia, fundusze inwestycyjne zamknięte mogą dostarczać podatnikom wymiernych korzyści także w kontekście CFC – w szczególności w związku z możliwością obniżenia poziomu dochodu CFC do zadeklarowania przez samego podatnika – inwestora w FIZ.

PODZIEL SIĘRafał Kelm

Senior Consultant w Crido Taxand