20 kwietnia 2017 Monika Lewandowska

Fundusz inwestycyjny zamknięty opodatkuje dochody uzyskane z CFC

Organ podatkowy w niedawno wydanej interpretacji uznał iż dochody uzyskiwane przez fundusze inwestycyjne zamknięte z tytułu udziałów w zagranicznych spółkach kontrolowanych nie korzystają ze zwolnienia z CIT (interpretacja o sygn. akt 0114-KDIP2-2.4010.5.2017.1.AM)

Podatnik, fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wskazał, że będzie posiadał udziały w spółce prawa cypryjskiego odpowiadającej konstrukcją prawną polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie stanowić dla niego zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu ustawy o CIT (tj. CFC).

FIZ składając wniosek o wydanie interpretacji podatkowej chciał się upewnić, że dochody osiągane przez  CFC będą wolne od podatku od zagranicznych spółek kontrolowanych w Polsce.

Dla przypomnienia: po wprowadzonych zmianach (obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.) ograniczono zwolnienie podmiotowe funduszy inwestycyjnych zamkniętych poprzez enumeratywne wskazanie dochodów z tytułu których FIZ podlega opodatkowaniu (głównie dotyczące różnego rodzaju udziału FIZ w podmiotach transparentnych podatkowo).

FIZ wskazywał, iż konstrukcja podatku CFC nakazuje traktować dochody osiągane przez CFC tak jak gdyby były one osiągane przez podatnika i przez niego podlegające opodatkowaniu. Jednocześnie zdaniem funduszu, dochody osiągane przez CFC są wolne od opodatkowania na jego poziomie, ponieważ nie są wprost wyłączone ze zwolnienia z opodatkowania w ramach ustawy o CIT.

Organ nie zgodził się z argumentacją podatnika wskazując, że opisanego wyżej zwolnienia przedmiotowego funduszy inwestycyjnych zamkniętych nie można zastosować do dochodu uzyskanego przez zagraniczną spółkę kontrolowaną/CFC, gdyż ustalenie dochodu w przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej powinno odbyć się na innych, szczególnych warunkach, a nie zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o CIT. Jednocześnie, w ocenie organu zwolnienie przedmiotowe o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 56 ustawy o FIZ i na które powoływał się fundusz odnosi się jedynie do dochodu ustalonego zgodnie z zasadami ogólnymi na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o CIT.

To nowe stanowisko organów podatkowych ma istotne znaczenie we wszystkich strukturach, w których fundusze inwestycyjne stanowią platformę inwestycyjną w udziały zagranicznych spółek. W zależności od klasyfikacji dochodów osiąganych przez te spółki (tj. czy są do tzw. dochody pasywne) i ich opodatkowania, ich dochody mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce, zaś podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku będzie FIZ – mimo iż poza ściśle wymienionymi dochodami, dochody FIZ co do zasady podlegają zwolnieniu.

PODZIEL SIĘ