Od 2018 zagraniczna spółka to:

 • osoba prawna nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;
 • spółka kapitałowa w organizacji nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;
 • jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej, nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;
 • spółka niemająca osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie, jeżeli dla celów podatkowych tego państwa; jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów w której podatnik mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Podmioty powiązane (nowe pojęcie na gruncie ustawy o CIT i zmiana w ustawie o PIT):

na gruncie ustawy o CIT podmiot powiązany z podatnikiem oznacza:

 • osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 • osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, posiadającą w podatniku co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 • osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Na gruncie ustawy o PIT podmiot powiązany z podatnikiem oznacza:

 • osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 • małżonka podatnika, a także jego krewnych do drugiego stopnia,
 • osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podmiot wskazany w lit. b posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Od 2018 r. zagraniczna spółka kontrolowana to:

 •  Zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd w raju podatkowym albo
 • Zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd w innym niż raj podatkowy kraju, z którym Polska ani UE nie posiada umowy dającej podstawę do uzyskania informacji podatkowych (np. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), albo
 • spółka zagraniczna spełniająca łącznie określone warunki:
  • w spółce tej podatnik mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub ponad 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  • b) co najmniej 33% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, pochodzi:
   • z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
   • ze zbycia udziałów (akcji),
   • z wierzytelności,
   • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
   • z części odsetkowej raty leasingowej,
   • z poręczeń i gwarancji,
   • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
   • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
   • z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
   • z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma,
  • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę spółkę jest niższy niż różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny, gdyby spółka ta była podatnikiem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby lub zarządu; przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.
 • Odpowiednie stosowanie w przypadku zakładu zagranicznego
Raj podatkowy to państwo wskazane w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego. Kliknij, aby zobaczyć aktualną listę – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r.
 • Brak zmian w 2018 ale wprowadzono zastrzeżenie, że rzeczywista działalność gospodarcza ma mieć charakter istotny.
 • Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem.

Pojęcie zakładu zagranicznego pochodzi z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego.Zgodnie z art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zagranicznym zakładem jest (przy założeniu, że odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej):

 • stała placówka, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 • plac budowy, budowa, montaż lub instalacja, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 • osoba, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

Zgodnie z Konwencją Modelową OECD (na której opartych jest większość traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę) „zakład” oznacza

 • stałą placówkę, poprzez którą całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa. Przykładami „stałych placówek” są miejsce zarządu, filia, biuro, fabryka, warsztat za wyjątkiem m.in. placówek służących do wystawiania, składowania i wydawania dóbr, samych zapasów dóbr lub też placówek reklamowych. Dodatkowo stałą placówkę może stanowić np. plac budowy jeśli prace trwają tam co najmniej 12 miesięcy (w niektórych umowach okres ten jest skrócony) lub;
 • zależnego agenta, tj. osobę, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela (tj. maklera, komisanta albo innego niezależnego przedstawiciela) działającą w jednym Państwie na rzecz przedsiębiorstwa drugiego Państwa jeżeli ta osoba ma pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo w tym Państwie zwykle wykonuje. Nie zostanie uznana za zależnego agenta osoba zajmująca się czynnościami wyłączonymi z zakresu „stałej placówki”.

Stosunek powiązania kapitałowego pomiędzy spółkami nie wystarcza dla stwierdzenia zakładu jednej ze spółek w państwie siedziby lub zarządu drugiej.

Ustawa nakłada na podatników obowiązek prowadzenia rejestru spółek zagranicznych. Ponadto, podatnicy mają obowiązek ewidencjonowania zdarzeń mających wpływ na dochód osiągany w CFC, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Oprócz tego, podatnicy są obowiązani do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz WNiP informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. Rejestr i ewidencję należy przedstawić organowi podatkowemu w terminie 7 dni od wezwania.