Zagraniczna spółka to:

 • osoba prawna
  • nieposiadająca siedziby lub zarządu na terytorium RP, w której podatnik mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;
 • spółka kapitałowa w organizacji
  • nieposiadająca siedziby lub zarządu na terytorium RP, w której podatnik mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;
 • jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej inna niż spółka niemająca osobowości prawnej
  • nieposiadająca siedziby lub zarządu na terytorium RP, w której podatnik mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.
 • spółka niemająca osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie, jeżeli dla celów podatkowych tego państwa; jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów
  • nieposiadająca siedziby lub zarządu na terytorium RP, w której podatnik mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.
Zagraniczna spółka kontrolowana to:

 • spółka mająca siedzibę lub zarząd w raju podatkowym albo
 • spółka mająca siedzibę lub zarząd w innym niż raj podatkowy kraju, z którym Polska ani UE nie posiada umowy dającej podstawę do uzyskania informacji podatkowych (np. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), albo
 • spółka zagraniczna spełniająca łącznie określone warunki:
  • w spółce tej polski podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio min 25% udziałów / praw głosu / praw do uczestnictwa w zysku nieprzerwanie przez okres min 30 dni,
  • min 50% przychodów spółki w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zysku osoby prawnej, zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (tzw. dochody pasywne),
  • przynajmniej jeden rodzaj z tych przychodów podlega w kraju siedziby spółki opodatkowaniu według stawki niższej o co najmniej 25% niż w Polsce (czyli obecnie według stawki niższej niż 14,25%) lub zwolnieniu / wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym (z wyjątkiem zwolnień na podstawie dyrektyw UE).
 • Odpowiednie stosowanie w przypadku zakładu zagranicznego

Raj podatkowy to państwo wskazane w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego. Kliknij aby zobaczyć aktualną listę. – link

Ustawa nie zawiera ostrej definicji rzeczywistej działalności gospodarczej, a jedynie wskazówki, tj.

 • zarejestrowanie takiej spółki wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa wykonującego faktyczną działalność gospodarczą, w tym w szczególności spółka posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności,
 • spółka ta nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych,
 • istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, a stopniem w jakim fizycznie spółka ta istnieje pod względem lokalu, personelu i wyposażenia,
 • zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki,
 • zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze, przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Pojęcie zakładu zagranicznego pochodzi z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zagranicznym zakładem jest (przy założeniu, że odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej):

 • stała placówka, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 • plac budowy, budowa, montaż lub instalacja, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 • osoba, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

Zgodnie z Konwencją Modelową OECD (na której opartych jest większość traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę) „zakład” oznacza

 • stałą placówkę, poprzez którą całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa. Przykładami „stałych placówek” są miejsce zarządu, filia, biuro, fabryka, warsztat za wyjątkiem m.in. placówek służących do wystawiania, składowania i wydawania dóbr, samych zapasów dóbr lub też placówek reklamowych. Dodatkowo stałą placówkę może stanowić np. plac budowy jeśli prace trwają tam co najmniej 12 miesięcy (w niektórych umowach okres ten jest skrócony) lub;
 • zależnego agenta, tj. osobę, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela (tj. maklera, komisanta albo innego niezależnego przedstawiciela) działającą w jednym Państwie na rzecz przedsiębiorstwa drugiego Państwa jeżeli ta osoba ma pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo w tym Państwie zwykle wykonuje. Nie zostanie uznana za zależnego agenta osoba zajmująca się czynnościami wyłączonymi z zakresu „stałej placówki”.

Stosunek powiązania kapitałowego pomiędzy spółkami nie wystarcza dla stwierdzenia zakładu jednej ze spółek w państwie siedziby lub zarządu drugiej.

Ustawa nakłada na podatników obowiązek prowadzenia rejestru spółek zagranicznych. Ponadto, podatnicy mają obowiązek ewidencjonowania zdarzeń mających wpływ na dochód osiągany w CFC, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Oprócz tego, podatnicy są obowiązani do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz WNiP informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. Rejestr i ewidencję należy przedstawić organowi podatkowemu w terminie 7 dni od wezwania.