7 czerwca 2016 Michał Kwaśniewski

Spółka osobowa z siedzibą na Malcie może również stanowić CFC podatnika

Ostatnio zapadł wyrok WSA w Warszawie, w którym została poruszona kwestia możliwości uznania spółki osobowej z siedzibą na Malcie za zagraniczną spółkę kontrolowaną (CFC).

Sprawa dotyczyła maltańskiej spółki osobowej o konstrukcji zbliżonej do polskiej spółki komandytowej. Podatnik zamierzał przystąpić do spółki maltańskiej w charakterze komandytariusza, wnieść wkład pieniężny oraz otrzymać prawo do udziału w zysku w wysokości przekraczającej 25%. Spółka osobowa miała świadczyć usługi zarządzania lub usługi doradcze na rzecz spółki kapitałowej, w której obejmie większościowy udział. W związku z tym, maltańska spółka osobowa miała czerpać dochody z dywidendy od spółki kapitałowej oraz w mniejszym stopniu z działalności operacyjnej.

Z tego względu, polski rezydent podatkowy pełniący funkcję komandytariusza zwrócił się do Ministra Finansów o potwierdzenie, że w jego przypadku nie znajdą zastosowania przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej (CFC). Celem przypomnienia, maltańska spółka osobowa jest transparentna podatkowo – podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy, nie posiada organów oraz kapitału zakładowego, natomiast inaczej niż w Polsce ma osobowość prawną. W konsekwencji, podatnik uznał, że maltańska spółka osobowa nie będzie stanowić dla niego CFC, ponieważ nie będzie on posiadał ani udziałów w kapitale zakładowym, ani prawa głosu w organach spółki w sytuacji, gdy przysługującego mu prawa do udziału w zyskach nie należy utożsamiać z posiadaniem udziałów – jako części kapitału zakładowego – z którymi związane jest prawo do zysku.

Organ uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i podkreślił, że warunek poziomu kontroli nad spółką zagraniczną poprzez posiadanie 25% udziału odnosi się alternatywnie do kapitału spółki zagranicznej, praw głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących oraz prawa do zysku. Z tego względu, przekroczenie progu 25% w zakresie któregokolwiek z powyższych uprawnień względem maltańskiej spółki osobowej będzie oznaczać, że ta ostatnia stanowi CFC podatnika. WSA w Warszawie przyznał rację organowi uznając jednocześnie za nieprawidłowe przyjęcie przez podatnika wąskiej wykładni pojęcia udziału mającej zastosowanie na gruncie polskiego prawa spółek.

PODZIEL SIĘ