Pierwszy wyrok merytoryczny w sprawie CFC

WSA w Bydgoszczy potwierdza, że posiadanie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ nie wyklucza opodatkowania CFC

Podatnik, który posiada certyfikaty inwestycyjne w FIZ inwestującym m.in. w spółki cypryjskie może podlegać opodatkowaniu CFC. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 14 października 2015 r.

Jest to pierwszy merytoryczny – niestety negatywny dla podatnika – wyrok, w którym sąd wypowiedział się w kwestii opodatkowania CFC. W wyroku Sąd podtrzymał stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w interpretacji indywidualnej (o której pisaliśmy wcześniej we wpisie: Posiadanie certyfikatów w FIZ może grozić opodatkowaniem CFC)

Celem przypomnienia, w rozpatrywanej sprawie podatnik posiadał udział w funduszu inwestycyjnym, w którym działała rada inwestycyjna jako organ kontrolny funduszu. Każdy certyfikat objęty blokadą posiadany przez podatnika dawał prawo do jednego głosu w radzie inwestycyjnej, czyli prawo do współdecydowania. Sąd wskazał w ustnym uzasadnieniu wyroku, że w takiej sytuacji jeżeli fundusz posiada udziały w innym (trzecim) podmiocie (w tym przypadku w spółkach zagranicznych spełniających warunki wskazane w przepisach o CFC), to znaczy, że podatnik posiada w tych podmiotach udziały pośrednie. W konsekwencji podmioty te stanowią CFC podatnika.

Wyrok wskazuje, że interpretacja literalna przepisów o CFC może być prowadzona dość szeroko, przynajmniej w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpośredniej i pośredniej kontroli nad spółką zagraniczną. Jednocześnie podejście WSA może być pewnym sygnałem dla innych sądów administracyjnych rozstrzygających podobne sprawy i tym samym powinno uczulić podatników działających w podobnych strukturach.

Posiadanie certyfikatów w FIZ może grozić opodatkowaniem CFC

Zdaniem MF posiadanie certyfikatów inwestycyjnych FIZ jest równoznaczne z posiadaniem udziału w kapitale w FIZ.

Jednym z warunków stwierdzenia czy spółka zagraniczna jest zagraniczną spółką kontrolowaną, jest m.in. czy podatnik posiada w niej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale/praw głosu/udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach. W wydanej niedawno interpretacji MF uznał, że osoba fizyczna, która posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (oraz 100% praw głosu w ramach zgromadzenia inwestorów), który ma ponad 25% udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej (CypCo – odpowiednik polskiej sp. z o.o.), posiada pośrednio udziały w CypCo. Podatnik zapytał organu, czy będzie podlegał opodatkowaniu od dochodów CypCo oraz czy będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru oraz ewidencji, o których mowa w przepisach o CFC.

Wnioskodawca twierdził, że nie ma możliwości ustalenia jego udziału pośredniego w CypCo, ponieważ pojęcia „udziału w kapitale” nie można odnieść do posiadania certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, w efekcie nie wystąpi też obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek.

Zdaniem MF posiadanie certyfikatów w FIZ jest równoznaczne z posiadaniem udziału w kapitale oraz udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach FIZ. Organ potwierdził jednak, że FIZ spełnia wszystkie warunki, aby udział podatnika w CypCo można było pomniejszyć o udział FIZ w CypCo, co skutkuje tym, że CypCo nie będzie stanowić CFC dla wnioskodawcy, ponieważ udział wnioskodawcy w CypCo nie wystąpi. W konsekwencji nie będzie też obowiązku prowadzenia rejestru spółek zagranicznych.

Kwestia tego, czy posiadanie udziałów w spółce poprzez FIZ wpada w warunek „pośredniego” posiadania udziałów nie jest w tym przypadku łatwe do ustalenia, ale z literalnego brzmienia przepisów można twierdzić, że organ podszedł do sprawy zbyt szeroko. Z drugiej strony można się zastanawiać czy warunek „pośredniego posiadania” odnosić tylko do udziału w kapitale czy również praw głosu/praw w zysku. Przy tym drugim podejściu,  posiadanie 100% głosów na zgromadzeniu inwestorów w FIZ byłoby de facto posiadaniem pośrednio odpowiedniej liczby praw głosu w spółce zależnej. Jak widać wątpliwości można tu mnożyć, warto więc przyglądać się podobnym strukturom z perspektywy ich oceny na potrzeby przepisów o CFC.

 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 lipca 2015 r., sygn. akt: IPTPB2/4511-175/15-4/KR.