Pierwszy wyrok merytoryczny w sprawie CFC

WSA w Bydgoszczy potwierdza, że posiadanie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ nie wyklucza opodatkowania CFC

Podatnik, który posiada certyfikaty inwestycyjne w FIZ inwestującym m.in. w spółki cypryjskie może podlegać opodatkowaniu CFC. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 14 października 2015 r.

Jest to pierwszy merytoryczny – niestety negatywny dla podatnika – wyrok, w którym sąd wypowiedział się w kwestii opodatkowania CFC. W wyroku Sąd podtrzymał stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w interpretacji indywidualnej (o której pisaliśmy wcześniej we wpisie: Posiadanie certyfikatów w FIZ może grozić opodatkowaniem CFC)

Celem przypomnienia, w rozpatrywanej sprawie podatnik posiadał udział w funduszu inwestycyjnym, w którym działała rada inwestycyjna jako organ kontrolny funduszu. Każdy certyfikat objęty blokadą posiadany przez podatnika dawał prawo do jednego głosu w radzie inwestycyjnej, czyli prawo do współdecydowania. Sąd wskazał w ustnym uzasadnieniu wyroku, że w takiej sytuacji jeżeli fundusz posiada udziały w innym (trzecim) podmiocie (w tym przypadku w spółkach zagranicznych spełniających warunki wskazane w przepisach o CFC), to znaczy, że podatnik posiada w tych podmiotach udziały pośrednie. W konsekwencji podmioty te stanowią CFC podatnika.

Wyrok wskazuje, że interpretacja literalna przepisów o CFC może być prowadzona dość szeroko, przynajmniej w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpośredniej i pośredniej kontroli nad spółką zagraniczną. Jednocześnie podejście WSA może być pewnym sygnałem dla innych sądów administracyjnych rozstrzygających podobne sprawy i tym samym powinno uczulić podatników działających w podobnych strukturach.

Posiadanie certyfikatów w FIZ może grozić opodatkowaniem CFC

Zdaniem MF posiadanie certyfikatów inwestycyjnych FIZ jest równoznaczne z posiadaniem udziału w kapitale w FIZ.

Jednym z warunków stwierdzenia czy spółka zagraniczna jest zagraniczną spółką kontrolowaną, jest m.in. czy podatnik posiada w niej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale/praw głosu/udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach. W wydanej niedawno interpretacji MF uznał, że osoba fizyczna, która posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (oraz 100% praw głosu w ramach zgromadzenia inwestorów), który ma ponad 25% udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej (CypCo – odpowiednik polskiej sp. z o.o.), posiada pośrednio udziały w CypCo. Podatnik zapytał organu, czy będzie podlegał opodatkowaniu od dochodów CypCo oraz czy będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru oraz ewidencji, o których mowa w przepisach o CFC.

Wnioskodawca twierdził, że nie ma możliwości ustalenia jego udziału pośredniego w CypCo, ponieważ pojęcia „udziału w kapitale” nie można odnieść do posiadania certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, w efekcie nie wystąpi też obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek.

Zdaniem MF posiadanie certyfikatów w FIZ jest równoznaczne z posiadaniem udziału w kapitale oraz udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach FIZ. Organ potwierdził jednak, że FIZ spełnia wszystkie warunki, aby udział podatnika w CypCo można było pomniejszyć o udział FIZ w CypCo, co skutkuje tym, że CypCo nie będzie stanowić CFC dla wnioskodawcy, ponieważ udział wnioskodawcy w CypCo nie wystąpi. W konsekwencji nie będzie też obowiązku prowadzenia rejestru spółek zagranicznych.

Kwestia tego, czy posiadanie udziałów w spółce poprzez FIZ wpada w warunek „pośredniego” posiadania udziałów nie jest w tym przypadku łatwe do ustalenia, ale z literalnego brzmienia przepisów można twierdzić, że organ podszedł do sprawy zbyt szeroko. Z drugiej strony można się zastanawiać czy warunek „pośredniego posiadania” odnosić tylko do udziału w kapitale czy również praw głosu/praw w zysku. Przy tym drugim podejściu,  posiadanie 100% głosów na zgromadzeniu inwestorów w FIZ byłoby de facto posiadaniem pośrednio odpowiedniej liczby praw głosu w spółce zależnej. Jak widać wątpliwości można tu mnożyć, warto więc przyglądać się podobnym strukturom z perspektywy ich oceny na potrzeby przepisów o CFC.

 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 lipca 2015 r., sygn. akt: IPTPB2/4511-175/15-4/KR.

Odsetki od lokat też mogą być dochodem CFC

W wydanej niedawno interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej odniósł się do kwestii kwalifikacji otrzymywanych przez zagraniczną spółkę odsetek od lokat jako przychodów pasywnych, o których mowa w przepisach o CFC.

Sprawa dotyczyła cypryjskiej spółki (odpowiednika polskiej sp. z o.o.), która osiąga przychody w formie odsetek z lokat i depozytów bankowych (tzw. overnight). Wnioskodawca (polska spółka kapitałowa) zapytał się organu podatkowego, czy przychody spółki cypryjskiej stanowią przychody pasywne oraz czy ich uzyskiwanie może spowodować nadanie jej statusu CFC. Wnioskodawca twierdził, że nie, ponieważ jak argumentował, odsetki od lokat nie są żadnym z przychodów pasywnych wymienionych w przepisach o CFC, w szczególności nie stanowią  przychodów z odsetek lub pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek oraz przychodów ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.

Organ nie zgodził się z podatnikiem i stwierdził, że odsetki od lokat uzyskiwane przez spółkę cypryjską stanowią odsetki od wszelkiego rodzaju pożyczek, o których mowa w przepisach o CFC. W konsekwencji, osiąganie przychodów z tytułu odsetek od lokat może spowodować nadanie spółce cypryjskiej statusu CFC.