CFC – termin na wypłatę dywidendy na rzecz polskiego podatnika

Podatnik ma prawo do pomniejszenia dochodu wygenerowanego przez zagraniczną spółkę kontrolowaną (CFC) w danym roku o kwotę dywidendy za ten rok, jeżeli dywidenda ta została wypłacona w terminie przewidzianym do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy o CIT – tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 r. (sygn. akt: IBPB-1-2/4510-15/15/AP).

Przepisy o CFC przewidują, że od dochodu CFC, który na podstawie tych przepisów podlega opodatkowaniu w Polsce, można odliczyć kwotę dywidend wypłaconych przez tą spółkę na rzecz polskiego podatnika. Zarówno dochód CFC, jak i kwota dywidendy podlegającej odliczeniu powinna być wykazana w zeznaniu składanym do US do końca 9 miesiąca następnego roku podatkowego (CIT-CFC).

Lakoniczność wskazanej regulacji może w praktyce budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych. W szczególności nie wiadomo, w jakim terminie powinna nastąpić wypłata dywidendy, aby mogła ona zostać odliczona od dochodu CFC wykazanego za dany rok.

Takiej kwestii dotyczy powyższa interpretacja. Podatnik wskazał, że jego zdaniem dywidenda za dany rok obrotowy, wypłacona przez CFC po jego zakończeniu, jednak przed terminem do złożenia CIT-CFC powinna podlegać w całości odliczeniu od dochodu wygenerowanego w roku, za który została wypłacona. Zdaniem wnioskodawcy, za takim stanowiskiem przemawia treść art. 27 ust. 2a oraz art. 24a ust. 5 ustawy o CIT. Wskazano również, że taka interpretacja jest zgodna z celem ustawodawcy, o czym wyraźnie świadczy przebieg procesu legislacyjnego (zgodnie z uzasadnieniem do projektu 9-miesięczny termin na złożenie zeznania został wprowadzony po to, aby zapewnić podatnikom „efektywne odliczenie od dochodów z CFC wypłaconych dywidend już w roku rozliczenia tych dochodów”).

Fiskus zgodził się w tym zakresie ze stanowiskiem podatnika. Jest to jednak pierwsza interpretacja wydana w odniesieniu do tej kwestii. Pozostaje mieć nadzieję, ze pozostałe organy podatkowe również podzielą to stanowisko.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2015 r., sygn. akt: IBPB-1-2/4510-15/15/AP.