Pierwszy wyrok merytoryczny w sprawie CFC

WSA w Bydgoszczy potwierdza, że posiadanie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ nie wyklucza opodatkowania CFC

Podatnik, który posiada certyfikaty inwestycyjne w FIZ inwestującym m.in. w spółki cypryjskie może podlegać opodatkowaniu CFC. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 14 października 2015 r.

Jest to pierwszy merytoryczny – niestety negatywny dla podatnika – wyrok, w którym sąd wypowiedział się w kwestii opodatkowania CFC. W wyroku Sąd podtrzymał stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w interpretacji indywidualnej (o której pisaliśmy wcześniej we wpisie: Posiadanie certyfikatów w FIZ może grozić opodatkowaniem CFC)

Celem przypomnienia, w rozpatrywanej sprawie podatnik posiadał udział w funduszu inwestycyjnym, w którym działała rada inwestycyjna jako organ kontrolny funduszu. Każdy certyfikat objęty blokadą posiadany przez podatnika dawał prawo do jednego głosu w radzie inwestycyjnej, czyli prawo do współdecydowania. Sąd wskazał w ustnym uzasadnieniu wyroku, że w takiej sytuacji jeżeli fundusz posiada udziały w innym (trzecim) podmiocie (w tym przypadku w spółkach zagranicznych spełniających warunki wskazane w przepisach o CFC), to znaczy, że podatnik posiada w tych podmiotach udziały pośrednie. W konsekwencji podmioty te stanowią CFC podatnika.

Wyrok wskazuje, że interpretacja literalna przepisów o CFC może być prowadzona dość szeroko, przynajmniej w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpośredniej i pośredniej kontroli nad spółką zagraniczną. Jednocześnie podejście WSA może być pewnym sygnałem dla innych sądów administracyjnych rozstrzygających podobne sprawy i tym samym powinno uczulić podatników działających w podobnych strukturach.