CFC po 9 miesiącach

Nowe przepisy dotyczące CFC funkcjonują już od 9 miesięcy. Poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie tematów, które – jak wynika z pytań zadawanych w ramach interpretacji i naszych doświadczeń w konfrontacji z przepisami – wciąż budzą wątpliwości podatników. W przypadku niektórych z tych kwestii znamy już stanowisko MF, które (choć niekiedy kontrowersyjne) może wskazywać kierunki rozstrzygania poszczególnych kwestii w przyszłości.

 1. Sposób określania dochodu CFC
 • Czy przepisy o CFC należy stosować również w zakresie ulg i zwolnień; w szczególności czy odliczeniu podlegają dywidendy z zysków skumulowanych jeszcze przed wejściem w życie przepisów, czy też tylko z zysków wypracowanych już po wejściu przepisów w życie?
  – Zdaniem MF dywidenda powinna podlegać w całości odliczeniu od dochodu wygenerowanego w roku, za który została wypłacona (zob. interpretacja indywidualna sygn. IBPB-1-2/4510-15/15/AP; więcej na ten temat: http://cfc.taxand.pl/cfc-termin-na-wyplate-dywidendy-na-rzecz-polskiego-podatnika/.
 • Czy dochód zagranicznej spółki kontrolowanej jest zwolniony z opodatkowania stosownie do zwolnienia przewidzianego dla podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna? – zdaniem MF taki dochód nie korzysta ze zwolnienia (zob. interpretacja indywidualna sygn. IPPB5/4510-50/15-2/AM)
 • czy, jeżeli nabyte przez powiernika w ramach zlecenia powierniczego udziały w spółce zagranicznej zostaną następnie zbyte, to powstanie po stronie powiernika przychód do opodatkowania z tytułu działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną?
  MF potwierdził pogląd podatnika o braku przychodu w takiej sytuacji (zob. interpretacja indywidualna sygn. IBBB2/4511-338/15-2/MK
 • Co zawiera się w kategorii odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, o których mowa w warunkach konstytuujących zagraniczną spółkę kontrolowaną? – Kwestia poruszona w wyjaśnieniach wydanych przez MF, ale wciąż niewystarczająco precyzyjnie wyjaśniona; więcej na temat wyjaśnień MF: http://cfc.taxand.pl/mf-o-nowych-przepisach-cfc/
 1. Definicja zagranicznej spółki kontrolowanej
 • Czy zagraniczny fundusz inwestycyjny może stanowić zagraniczną spółką kontrolowaną?

MF stwierdził, że taki fundusz może stanowić CFC podatnika (zob. interpretacja indywidualna sygn. IPPB2/415-899/14-3/AS; więcej na ten temat: http://cfc.taxand.pl/maltanski-fundusz-bedzie-stanowic-cfc/.

 • Czy dla celów kwalifikacji spółek jako zagranicznych spółek kontrolowanych powinna być uwzględniana wyłącznie stawka podatku obowiązująca w państwie siedziby spółek, czy również stawka podatku obowiązująca w kraju, w którym zlokalizowane są zakłady tych spółek? – MF wskazuje, że należy brać pod uwagę jedynie stawkę podatku obowiązującą w państwie siedziby spółek (zob. interpretacja indywidualna sygn. ILPB4/423-568/14-3/ŁM).
 1. Ewidencje i rejestry CFC
 • Czy istnieje obowiązek prowadzenia rejestru spółek zagranicznych, jeżeli spółki te nie są zagranicznymi spółkami kontrolowanymi? MF potwierdził, że rejestr powinien zawierać spółki zagraniczne, nawet jeśli nie stanowią CFC podatnika; więcej na ten temat: http://cfc.taxand.pl/pierwsza-interpretacja-indywidualna-dot-cfc/.
 • Czy w ewidencji CFC możliwe jest wykazanie wydatków związanych z leasingiem, wynikających z umów zawartych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną? – MF potwierdził, że zarówno opłata wstępna jak i raty leasingowe powinny być wykazane w ewidencji CFC (zob. interpretacja indywidualna sygn. ILPB4/4510-1-2/15-2/MC).

Można wskazać również takie kwestie, które budzą wątpliwości, ale nie zostały jeszcze wystarczająco precyzyjnie rozstrzygnięte tj.:

 • Jaki kształt powinna mieć oddzielna ewidencja przychodów i kosztów dla potrzeb CFC?
 • Co w sytuacji gdy przepisy zagraniczne nie uznają pewnych kategorii kosztów/przychodów uznawanych w Polsce?
 • Jak w prawidłowej wysokości ustalić dochód spółki zagranicznej? (zasady polskie vs. zagraniczne).
 • W jaki sposób ustalić posiadany udział w zagranicznej spółce kontrolowanej (np. w przypadku trzymania udziałów przez nominee shareholder)?
 • Czy spółka osobowa może stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną?

Jak widać, przepisy o CFC już zdążyły wygenerować kilkanaście rodzajów kwestii niejasnych w zaledwie kilka miesięcy ich obowiązywania. Prawie dwie strony przepisów i miejscami brak precyzji w ich konstrukcji nie ułatwiają zadania. Za to możliwości wspięcia się na wyżyny intelektualnej w analizie wprowadzonych przepisów wzrosły z pewnością kilkukrotnie.

Posiadanie certyfikatów w FIZ może grozić opodatkowaniem CFC

Zdaniem MF posiadanie certyfikatów inwestycyjnych FIZ jest równoznaczne z posiadaniem udziału w kapitale w FIZ.

Jednym z warunków stwierdzenia czy spółka zagraniczna jest zagraniczną spółką kontrolowaną, jest m.in. czy podatnik posiada w niej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale/praw głosu/udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach. W wydanej niedawno interpretacji MF uznał, że osoba fizyczna, która posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (oraz 100% praw głosu w ramach zgromadzenia inwestorów), który ma ponad 25% udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej (CypCo – odpowiednik polskiej sp. z o.o.), posiada pośrednio udziały w CypCo. Podatnik zapytał organu, czy będzie podlegał opodatkowaniu od dochodów CypCo oraz czy będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru oraz ewidencji, o których mowa w przepisach o CFC.

Wnioskodawca twierdził, że nie ma możliwości ustalenia jego udziału pośredniego w CypCo, ponieważ pojęcia „udziału w kapitale” nie można odnieść do posiadania certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, w efekcie nie wystąpi też obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek.

Zdaniem MF posiadanie certyfikatów w FIZ jest równoznaczne z posiadaniem udziału w kapitale oraz udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach FIZ. Organ potwierdził jednak, że FIZ spełnia wszystkie warunki, aby udział podatnika w CypCo można było pomniejszyć o udział FIZ w CypCo, co skutkuje tym, że CypCo nie będzie stanowić CFC dla wnioskodawcy, ponieważ udział wnioskodawcy w CypCo nie wystąpi. W konsekwencji nie będzie też obowiązku prowadzenia rejestru spółek zagranicznych.

Kwestia tego, czy posiadanie udziałów w spółce poprzez FIZ wpada w warunek „pośredniego” posiadania udziałów nie jest w tym przypadku łatwe do ustalenia, ale z literalnego brzmienia przepisów można twierdzić, że organ podszedł do sprawy zbyt szeroko. Z drugiej strony można się zastanawiać czy warunek „pośredniego posiadania” odnosić tylko do udziału w kapitale czy również praw głosu/praw w zysku. Przy tym drugim podejściu,  posiadanie 100% głosów na zgromadzeniu inwestorów w FIZ byłoby de facto posiadaniem pośrednio odpowiedniej liczby praw głosu w spółce zależnej. Jak widać wątpliwości można tu mnożyć, warto więc przyglądać się podobnym strukturom z perspektywy ich oceny na potrzeby przepisów o CFC.

 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 lipca 2015 r., sygn. akt: IPTPB2/4511-175/15-4/KR.

Odsetki od lokat też mogą być dochodem CFC

W wydanej niedawno interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej odniósł się do kwestii kwalifikacji otrzymywanych przez zagraniczną spółkę odsetek od lokat jako przychodów pasywnych, o których mowa w przepisach o CFC.

Sprawa dotyczyła cypryjskiej spółki (odpowiednika polskiej sp. z o.o.), która osiąga przychody w formie odsetek z lokat i depozytów bankowych (tzw. overnight). Wnioskodawca (polska spółka kapitałowa) zapytał się organu podatkowego, czy przychody spółki cypryjskiej stanowią przychody pasywne oraz czy ich uzyskiwanie może spowodować nadanie jej statusu CFC. Wnioskodawca twierdził, że nie, ponieważ jak argumentował, odsetki od lokat nie są żadnym z przychodów pasywnych wymienionych w przepisach o CFC, w szczególności nie stanowią  przychodów z odsetek lub pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek oraz przychodów ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.

Organ nie zgodził się z podatnikiem i stwierdził, że odsetki od lokat uzyskiwane przez spółkę cypryjską stanowią odsetki od wszelkiego rodzaju pożyczek, o których mowa w przepisach o CFC. W konsekwencji, osiąganie przychodów z tytułu odsetek od lokat może spowodować nadanie spółce cypryjskiej statusu CFC.