Odsetki od lokat też mogą być dochodem CFC

W wydanej niedawno interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej odniósł się do kwestii kwalifikacji otrzymywanych przez zagraniczną spółkę odsetek od lokat jako przychodów pasywnych, o których mowa w przepisach o CFC.

Sprawa dotyczyła cypryjskiej spółki (odpowiednika polskiej sp. z o.o.), która osiąga przychody w formie odsetek z lokat i depozytów bankowych (tzw. overnight). Wnioskodawca (polska spółka kapitałowa) zapytał się organu podatkowego, czy przychody spółki cypryjskiej stanowią przychody pasywne oraz czy ich uzyskiwanie może spowodować nadanie jej statusu CFC. Wnioskodawca twierdził, że nie, ponieważ jak argumentował, odsetki od lokat nie są żadnym z przychodów pasywnych wymienionych w przepisach o CFC, w szczególności nie stanowią  przychodów z odsetek lub pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek oraz przychodów ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.

Organ nie zgodził się z podatnikiem i stwierdził, że odsetki od lokat uzyskiwane przez spółkę cypryjską stanowią odsetki od wszelkiego rodzaju pożyczek, o których mowa w przepisach o CFC. W konsekwencji, osiąganie przychodów z tytułu odsetek od lokat może spowodować nadanie spółce cypryjskiej statusu CFC.

Posiadanie certyfikatów w FIZ za pośrednictwem cypryjskiej spółki a przepisy o CFC

Partner w Crido Taxand

Pojawiła się kolejna interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca zagadnień związanych z CFC. Tym razem sprawa dotyczyła polskiej spółki, która jest udziałowcem spółki cypryjskiej posiadającej certyfikaty inwestycyjne w polskich FIZach. Spółka cypryjska (odpowiednik polskiej sp. z o.o.) otrzymuje od funduszy wypłaty przychodów ze zbycia lokat funduszy oraz wypłaty dochodów funduszy, które nie wymagają wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Minister Finansów rozstrzygnął kwestię kwalifikacji tych wypłat jako przychodów, których osiągnięcie może spowodować nadanie spółce cypryjskiej statusu CFC polskiej spółki.

Wnioskodawca – polska spółka kapitałowa – zapytał organ (i) czy przychody spółki cypryjskiej stanowią przychody pasywne o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o CIT oraz (ii) czy osiągnięcie przez spółkę cypryjską przychodów z wypłat z funduszy może spowodować nadanie jej statusu CFC wnioskodawcy. Wnioskodawca twierdził, że chociaż certyfikaty inwestycyjne jako papiery wartościowe stanowią instrumenty finansowe, to nie można utożsamiać przychodu z realizacji praw z instrumentów finansowych z uzyskiwaniem przez spółkę cypryjską przychodów ze zbycia lokat funduszy oraz wypłat dochodów funduszy, bo stanowią one dochody z tytułu uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W ocenie wnioskodawcy realizacja instrumentów finansowych odnosi się wyłącznie do realizacji instrumentów pochodnych i nie dotyczy realizacji certyfikatów inwestycyjnych. Uzyskiwanie przychodów z funduszy nie stanowi zdaniem wnioskodawcy realizacji praw z instrumentów finansowych bowiem nie dochodzi do jakiejkolwiek operacji w odniesieniu do jakiegokolwiek instrumentu bazowego, a byt prawny certyfikatów inwestycyjnych nie wygasa.

Organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem i stwierdził, że przychody, które spółka cypryjska uzyska z tytułu wypłat przychodów ze zbycia lokat funduszy oraz wypłat dochodów funduszy, będą stanowić przychody pasywne, a dokładniej przychody z realizacji praw z instrumentów finansowych, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o CIT. Osiąganie takich przychodów przez spółkę cypryjską może spowodować nadanie jej statusu CFC polskiej spółki (przy spełnieniu pozostałych warunków z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT).