Maltański fundusz będzie stanowić CFC

Partner w Crido Taxand

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną interpretację indywidualną związaną z zastosowaniem nowych przepisów o CFC. Interpretacja dotyczy sytuacji, w której osoba fizyczna – polski rezydent podatkowy – obejmuje udziały w funduszu inwestycyjnym prowadzącym działalność inwestycyjną na Malcie. Fundusz zostanie utworzony jako spółka kapitałowa prawa maltańskiego, którego celem działalności będzie inwestowanie zgromadzonych środków. Podatnik wejdzie w posiadanie tytułów uczestnictwa/udziałów w ilości nie mniejszej niż 25% całości udziałów wyemitowanych przez fundusz. Ponadto fundusz korzysta na Malcie ze zwolnienia z CIT dotyczącego zysków w postaci dywidend lub innych udziałów w zyskach osób prawnych lub też dochodów ze zbycia lub realizacji praw z instrumentów finansowych.

Urząd potwierdził, że  maltański fundusz będzie stanowić CFC ponieważ spełnia kryteria ustawowe, jednak  ze względu na podane w oświadczeniu podatnika „rzeczywiste miejsce wykonywania działalności zlokalizowane na Malcie”, nie będzie on zobowiązany do uwzględnienia funduszu w prowadzonym rejestrze kontrolowanych spółek zagranicznych, prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych ani złożenia zeznania o wysokości dochodu CFC.

Warto zauważyć, że pozytywna dla podatnika konkluzja wynika tylko i wyłącznie z podania w „faktach”, iż spółka maltańska będzie wykonywać rzeczywistą działalność. Urząd oczywiście tego nie oceniał i nie kwestionował, a jedynie zastosował bezpośredni przepis korzystny dla podatnika. Należy jednak pamiętać, że interpretacja wydana w oparciu o oświadczenie podatnika może mieć niewystarczający skutek ochronny na wypadek kontroli podatkowej – kluczowa będzie tu dalej weryfikacja czy „rzeczywista działalność” jest prowadzona „rzeczywiście”…