CFC a szwedzka spółka finansująca

Partner w Crido Taxand

W niedawno wydanej interpretacji urząd odniósł się do ciekawej sytuacji spółki finansującej. Spółka polska posiada 100% udziałów w spółce szwedzkiej. Spółka szwedzka emituje euroobligacje na rynkach zagranicznych, a środki uzyskiwane w ten sposób przeznacza na udzielanie pożyczek polskiej spółce. Wobec tego dochód spółki szwedzkiej stanowiła różnica pomiędzy kwotą odsetek otrzymanych od spółki polskiej, a kwotą odsetek zapłaconych posiadaczom obligacji. Jednocześnie spółka szwedzka nie generowała innych dochodów.

Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził, że  spółka szwedzka nie będzie stanowić CFC podatnika, ponieważ stawka opodatkowania odsetek w Szwecji jest wyższa niż 14,25% (wynosi 22%). W konsekwencji organ zgodził się z podatnikiem, że spółka polska powinna uwzględnić spółkę szwedzką w rejestrze spółek zagranicznych, jednak nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów oddziału ani składania deklaracji CIT-CFC.
Sam fakt wysokiej stawki podatku oczywiście raczej jednoznacznie zamyka kwestię CFC. Interpretacja jednak w ciekawy sposób pokazuje jak może funkcjonować zagraniczna spółka finansująca. W kontekście relatywnie niskiego poziomu marży, jaki jest wymagany dla spółek szwedzkich uczestniczących w strukturach finansujących, wysoka stawka podatku szwedzkiego (eliminującego kwestię polskiego CFC) nie musi oznaczać istotnie dużego podatku w Szwecji (a tym samym podatek ten w niewielkim stopniu podnosi koszt funkcjonowania takiej struktury).